Saint-Germain-l’Herm

  • Saint-Germain-l’Herm 9 avril 1997 12 h 00

  • Saint- Germain-l’Herm 21 avril 1998 12 h 00

  • Saint- Germain-l’Herm 22 avril 1999 12 h 00

  • Saint- Germain-l’Herm 8 avril 2000 11 h 35

  • Saint- Germain-l’Herm 16 avril 2001 11 h 45

  • Saint- Germain-l’Herm 15 avril 2002 11 h 15

  • Saint- Germain-l’Herm 18 avril 2003 11 h 50